03 டிசம்பர் 2020 TNPSC நடப்பு நிகழ்வுகள் (10 Questions) ONLINE FREE TEST (விளக்கம்)

TNPSC GROUP 1, 2/2A, 4, EO4 & TNEB, RRB, SI/PC


நன்றி :- P. ருத்ரபதி M.SC., B.Ed,
காஞ்சிபுரம்
Refer from Hindu & Dinamani Newspapers
தினசரி நடப்பு நிகழ்வுகள் Free Online Test