10 ஆம் வகுப்பு தமிழ் 1200 QUESTIONS ONLINE FREE TEST

TNPSC GROUP 4, (VAO)


மின்னல் வேக கணிதம்
 • கோச்சிங் சென்டர் போகாமல் வீட்டில் முயற்சி செய்யும் என்னுடைய BROTHER, SISTERகாக மட்டும்


Day 01 (01 to 30)

Day 02 (31 to 60)

Day 03 (61 to 90)

Day 04 (91 to 120)

Day 05 (121 to 150)
  • 27/04/2021
  • இயல் - 2 - இயற்கை, சுற்றுசூழல்

Day 06 (151 to 180)
  • 28/04/2021
  • இயல் - 2 - இயற்கை, சுற்றுசூழல்

Day 07 (181 to 210)
  • 29/04/2021
  • இயல் - 2 - இயற்கை, சுற்றுசூழல்

Day 08 (211 to 240)
  • 30/04/2021
  • இயல் - 2 - இயற்கை, சுற்றுசூழல்

Day 09 (241 to 270)
  • 01/05/2021
  • இயல் - 2 - இயற்கை, சுற்றுசூழல்

Day 10 (271 to 300)
  • 02/05/2021
  • இயல் - 3 - பண்பாடு

Day 11 (301 to 330)
  • 03/05/2021
  • இயல் - 3 - பண்பாடு

Day 12 (331 to 360)
  • 04/05/2021
  • இயல் - 3 - பண்பாடு

Day 13 (361 to 390)
  • 05/05/2021
  • இயல் - 3 - பண்பாடு

Day 14 (391 to 420)
  • இயல் - 4 - அறிவியல், தொழில்நுட்பம்

Day 15 (421 to 450)
  • இயல் - 4 - அறிவியல், தொழில்நுட்பம்

Day 16 (451 to 480)
  • இயல் - 4 - அறிவியல், தொழில்நுட்பம்

Day 17 (481 to 510)
  • இயல் - 4 - அறிவியல், தொழில்நுட்பம்

Day 18 (511 to 540)
  • இயல் - 4 - அறிவியல், தொழில்நுட்பம்
Day 19 (541 to 570)

Day 20 (571 to 600)

Day 21 (601 to 630)

Day 22 (631 to 660)
  • இயல் - 6 - கலை , அறிவியல், புதுமைகள்

Day 23 (661 to 690)
  • இயல் - 6 - கலை , அறிவியல், புதுமைகள்

Day 24 (691 to 720)
  • இயல் - 6 - கலை , அறிவியல், புதுமைகள்

Day 26 (721 to 750)
  • இயல் - 6 - கலை , அறிவியல், புதுமைகள்

Day 27 (751 to 780)
  • இயல் - 6 - கலை , அறிவியல், புதுமைகள்

Day 28 (781 to 810)
  • இயல் - 6 - கலை , அறிவியல், புதுமைகள்

Day 29 (811 to 840)
  • இயல் -7 - நாகரிகம், தொழில், வணிகம், நாடு, சமூகம், அரசு நிர்வாகம்

Day 30 (841 to 870)
  • இயல் -7 - நாகரிகம், தொழில், வணிகம், நாடு, சமூகம், அரசு நிர்வாகம்

Day 31 (871 to 900)
  • இயல் -7 - நாகரிகம், தொழில், வணிகம், நாடு, சமூகம், அரசு நிர்வாகம்

Day 32 (901 to 930)
  • இயல் -7 - நாகரிகம், தொழில், வணிகம், நாடு, சமூகம், அரசு நிர்வாகம்

Day 33 (931 to 960)
  • இயல் -7 - நாகரிகம், தொழில், வணிகம், நாடு, சமூகம், அரசு நிர்வாகம்

Day 34 (961 to 990)
  • இயல் -7 - நாகரிகம், தொழில், வணிகம், நாடு, சமூகம், அரசு நிர்வாகம்

Day 35 (991 to 1020)
  • இயல் - 8 - அறம், தத்துவம், சிந்தனை

Day 36 (1021 to 1050)
  • இயல் - 8 - அறம், தத்துவம், சிந்தனை

Day 37 (1051 to 1080)
  • இயல் - 8 - அறம், தத்துவம், சிந்தனை

Day 38 (1081 to 1110)
  • இயல் - 9 - மனிதம், ஆளுமை

Day 38 (1111 to 1140)
  • இயல் - 9 - மனிதம், ஆளுமை

Day 39 (1141 to 1170)
  • இயல் - 9 - மனிதம், ஆளுமை

Day 40 (1171 to 1200)
  • இயல் - 9 - மனிதம், ஆளுமை