கணிதம் உங்கள் கேள்விகளுக்கும் Shortcuts உள்ளது

TNPSC GROUP 1, 2/2A, 4 (VAO), EO4 கணிதம்
மிகக் கடினமான கேள்விகளுக்கும் shortcuts உள்ளது
உங்கள் கேள்விகளுக்கும் shortcuts உள்ளது
(புதிய புத்தகம் பழைய புத்தகம் மற்றும் டிஎன்பிசி பழைய வினாத்தாளில் உள்ள கணித கேள்விகளுக்கு மட்டும்)

கோச்சிங் சென்டர் போகாமல் வீட்டில் முயற்சி செய்யும் சகோதர, சகோதரிகள் -காக மட்டும் உங்கள் சகோதரன் JPD

உங்கள் கேள்விகளுக்கும் shortcuts உள்ளது