விகிதம் மற்றும் விகிதசமம் (Ratio and Proportion) TNPSC Aptitude [Questions & Answers]

TNPSC GROUP 1, 2/2A, 4, EO4 & TNEB, RRB, SI/PC
Minnal Vega Kanitham விகிதம் மற்றும் விகிதசமம் (Ratio and Proportion) 2019 முதல் 2021 வரை Tnpscல் நடைபெற்ற தேர்வில் கணிதத்தில் கேட்கப்பட்ட கேள்விகளுக்கு மின்னல் வேக Shorcuts
விடையை தெரிந்து கொள்ள எந்த Option சரியோ அதைச் Touch Finger செய்யவும் (Click On the Options to Check Answers)

TNPSC TIME & WORK New Book